Företagsorganisering

I Sverige talas det ofta om hur viktigt det är för enskilda anställda att organisera sig fackligt. Det finns en lång tradition av arbetarrörelse som manifesteras genom socialdemokratin som huvudsakligen styrt Sverige i modern tid och inflytelserika LO. Det är långt ifrån lika ofta som det talas om arbetsgivarorganisationer – dess funktion och syfte.  

Den svenska modellen utgår från principen att kollektivavtal upprättas genom förhandlingar mellan fack och arbetsgivare. I det moderna samhället är inte sällan flera företag sammanflätade med varandra på olika vis vilket ofta innebär att de anställda delar likvärdiga villkor. När kollektivavtal upprättas sker detta därför i regel på centralnivå, där LO, TCO och SACO förhandlar med arbetsgivarens parter. I likhet med den enskilda arbetaren som kan ansluta sig till en fackförening, kan den enskilda arbetsgivaren ansluta sig till en rikstäckande arbetsgivarorganisation för att förbättra sin förhandlingsposition.

Arbetsgivare skall ansluta sig till den organisation som bäst stämmer överens med företagets verksamhetsområde. Tjänsteföretag går således företrädesvis med i Almega medan Svenskt Näringsliv välkomnar de flesta former av privata företag.  Det finns även en rad specialiserade arbetsgivarorganisationer för exempelvis bemanningsföretag, frisörer, industrier, grafiker, målare, etc.

Utöver att förhandla med motparter på arbetsmarknaden, driver dessa organisationer även branschspecifika frågor och verkar för att förbättra villkoren för företagare inom detta verksamhetsområde.

Bra både för vinstdrivande och ideella organisationer

Det råder en felaktig föreställning om att organisering bland arbetsgivare enbart sker för att dessa bolag vill maximera vinsterna. Detta är inte en rättvis bild, organiseringen sker främst för att branschen skall kunna verka efter och erbjuda likvärdiga villkor. Arbetsgivaralliansen är ett exempel på hur bolag med ideellt eller idéburet engagemang gått samman för att bland annat driva på frågor som rör den ideella sektorns förutsättningar och villkor. Från och med 2017 är Huvudmannaförbundet en del av Arbetsgivaralliansen.